Y Rhaglen Discovery

Discovery Programme Logo
Y Rhaglen Discovery: mae canolfan Iwerddon ar gyfer archaeoleg ac arloesi yn sefydliad annibynnol ac elusennol sy'n ymwneud ag ymchwil uwch ar archaeoleg Iwerddon. Ar hyn o bryd, fe'i hariennir gan y Cyngor Treftadaeth trwy'r Adran Diwylliant, Treftadaeth, a'r Gaeltacht. O ran ei chyfansoddiad a'i gweithrediad, mae'r rhaglen Discovery yn ymroddedig i ymchwil. Yn wahanol i'r sefydliadau cyhoeddus eraill sy'n ymwneud ag archaeoleg yn Iwerddon, nid oes gan y rhaglen Discovery unrhyw rôl sefydliadol ffurfiol mewn materion rheoleiddio, curadurol neu bolisi, nac yn y broses addysgol. Am fwy na dau ddegawd, mae'r rhaglen Discovery wedi arwain y ffordd mewn nifer o ddulliau arloesol o ymdrin ag ymchwil archaeolegol yn Iwerddon, yn enwedig o ran y defnydd o dechnoleg gymhwysol ac astudiaethau rhyngddisgyblaethol.

Mae'r rhaglen Discovery yn ymwneud ag ymchwil uwch i archaeoleg Iwerddon. Mae gan y sefydliad dair swyddogaeth gysylltiedig arall:

  • Ymchwil ryngddisgyblaethol i archaeoleg Iwerddon a disgyblaethau cysylltiedig
  • Cyfleu canlyniadau ei waith i'r cyhoedd yn gyffredinol, yn ogystal ag i'r gymuned academaidd
  • Hyrwyddo'r broses o gyflwyno technolegau a thechnegau newydd yn archaeoleg Iwerddon.

Mae'r rhaglen Discovery yn sefydlu prosiectau ymchwilio a gynlluniwyd i ateb cwestiynau perthnasol a newidiol sy'n codi o bryd i'w gilydd yn archaeoleg Iwerddon. Nodir y cwestiynau hynny, a chytunir arnynt, gan ein cyrff llywodraethu – y Gyfarwyddiaeth (Bwrdd Cyfarwyddwyr) a'r Cyngor. Mae aelodaeth y cyrff hynny yn cynnwys (yn bennaf) archeolegwyr arweiniol o Iwerddon (y Gogledd a'r De), sydd ynghlwm wrth y prif amgueddfeydd, y prifysgolion sy'n addysgu archaeoleg, canghennau henebion ac archaeoleg adrannau'r llywodraeth, cyrff dysgedig a chynrychioliadol, ac o'r sector archaeolegol preifat.

Mae'n ofynnol i'r rhaglen Discovery gyfleu canlyniadau ei phrosiectau i'r gymuned academaidd ac i'r cyhoedd yn gyffredinol. Cyflawnir y gorchwyl hwn, yn bennaf, trwy gyhoeddi llyfrau a phapurau, ond hefyd trwy amrywiaeth o weithgareddau allgymorth, darlithoedd a digwyddiadau cymunedol yn yr ardaloedd lle mae gwaith yn mynd rhagddo.

Gweledigaeth

Cenhadaeth y rhaglen Discovery yw archwilio gorffennol Iwerddon a'i threftadaeth ddiwylliannol, a hynny trwy gynnal ymchwil uwch ym maes archaeoleg Iwerddon a disgyblaethau cysylltiedig, a throsglwyddo ei chanfyddiadau ar led, i'r gymuned fyd-eang.

  • Chwarae rhan ganolog yn y gwaith ymchwil i archaeoleg Iwerddon
  • Nodi a mynd i'r afael â chwestiynau ymchwil penodol trwy brosiectau rhaglenni darganfod craidd a phrosiectau cydweithredol
  • Datblygu a hyrwyddo'r defnydd o dechnolegau cymhwysol ym maes archaeoleg Iwerddon
  • Hyrwyddo cydweithrediad â sefydliadau diwylliannol cenedlaethol, asiantaethau cenedlaethol a sefydliadau addysg uwch
  • Meithrin gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol ac arloesol rhwng y dyniaethau, y gwyddorau a thechnoleg yng nghyd-destun archaeoleg
  • Addysgu'r cyhoedd ehangach am orffennol Iwerddon a'i threftadaeth ddiwylliannol, er mwyn galluogi cymunedau i ddod yn geidwaid eu treftadaeth

The Discovery Programme CHERISH team. From left to right: Dr  Edward Pollard (Research Archaeologist), Anthony Corns (Technology Manager), Rob Shaw (Senior Geo-surveyor), Sandra Henry (Lead Research Archaeologist) and Gary Devlin (Geo-Surveyor).

Manylion cyswllt

6 Lower Mount Street
Dublin
D02 T67
Ireland

Tel: +353 1 639 3039
Fax: +353 1 639 3710
Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Web: www.discoveryprogramme.ie