Arolwg Metrig Daearol

Gellid dadlau bod Arolwg Metrig Daearol yn un o'r technegau anfewnwthiol mwyaf traddodiadol o gynnal arolygon sy'n parhau i gael ei ddefnyddio gan weithwyr proffesiynol heddiw. Mae cynnydd mewn technoleg yn golygu bod y broses o gasglu data yn ymarfer llawer cyflymach a mwy cywir a manwl gywir.

Mae'r offer arolwg a fydd yn cael eu defnyddio gan y tîm CHERISH yn cynnwys Theodolitau Gweithfannau Cyfansawdd (TST) a chanolfannau sefydlog a symudol Systemau Llywio â Lloerenni Byd-eang (GNSS). Bydd yr offer hyn yn cael eu defnyddio i gasglu data 3D sy'n fetrig gywir, a hynny ar gyfer amrywiaeth o ddibenion gwahanol. Mae hyn yn cynnwys lleoliad safleoedd a henebion o fewn systemau cyfesurynnau grid cenedlaethol Iwerddon a Phrydain Fawr, sefydlu rhwydweithiau rheoli i ddibenion monitro, a geogyfeirio data sy'n deillio o ffynonellau eraill, er enghraifft sganio â laser daearol, neu ffotograffiaeth Cerbyd Awyr Di-griw (UAV).

Gweithfan Gyfansawdd neu Theodolit Gweithfan Gyfansawdd sy'n mesur onglau a phellterau o fan penodedig ar linell uniongyrchol o'r safle, ac i'r fan honno. Mae gweithfannau cyfansawdd yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer arolygon o adeiladau lle mae nodweddion anadlewyrchol yn galluogi i bwynt gael ei fesur heb fod angen gosod prism. Maent hefyd yn arbennig o ddefnyddiol mewn ardaloedd lle mae'r gallu i weld yr awyr ac, o ganlyniad, signalau lloerenni, yn gwneud arolwg GNSS yn anodd, er enghraifft mewn coetiroedd neu o amgylch adeiladau tal.

Arolwg gan weithfan gyfansawdd ar Skellig Michael, IwerddonArolwg gan weithfan gyfansawdd ar Skellig Michael, Iwerddon

Mae Systemau Llywio â Lloerenni Byd-eang (GNSS), neu Systemau Lleoli Byd-eang (GPS), fel y maent yn cael eu galw weithiau, yn defnyddio lloerenni mewn orbit uwchben y ddaear i ddarparu gwasanaethau lleoli, llywio a llwybro yn unrhyw fan yn y byd. Mae amrywiaeth o systemau GNSS ar gael sy'n cynnig graddau gwahanol o gywirdeb, a hynny o dderbynyddion GNSS gradd llywio (sy'n fetrig gywir), derbynyddion GNSS gradd mapio (cywirdeb o 0.5-5 m), a derbynyddion GNSS gradd arolwg (cywirdeb i lefel centimetrau).

Bydd y systemau hyn yn cael eu defnyddio i gynnal arolwg dadansoddol manwl er mwyn sicrhau dealltwriaeth o safleoedd, henebion a thirweddau. Mae cynnal arolygon gyda TST a GNSS yn ei gwneud yn ofynnol i'r tirfesurydd ddefnyddio ei grebwyll, ei brofiad, ei wybodaeth a'i sgiliau deongliadol i benderfynu beth a fydd yn cael ei gofnodi. Yn achos gwrthgloddiau, gallai hyn olygu penderfynu pa nodweddion sy'n wrthrychau gwneud o gymharu â nodweddion naturiol, ynghyd â lle mae copa neu waelod llethr, neu doriadau yn y llethr. Pan fo'r arolwg yn ymwneud ag olion safadwy, mae'n ofynnol i'r tirfesurydd nodi newidiadau cynnil o ran aliniad yr adeiledd neu addasiad i'w ffabrig, er enghraifft pan fo ffenestr wedi cael ei mewnosod neu ei llenwi.

Arolwg daearol GNSS ar Gwales, CymruArolwg daearol GNSS ar Gwales, Cymru

missing text

Enghraifft o gynllun arolwg daearol, Caer Trwyn Greenala, CymruEnghraifft o gynllun arolwg daearol, Caer Trwyn Greenala, Cymrus