Mae CHERISH (Hinsawdd, Treftadaeth ac Amgylcheddau Riffiau, Ynysoedd a Phentiroedd/Climate, Heritage and Environments of Reefs, Islands and Headlands) yn brosiect Iwerddon-Cymru pum mlynedd cyffrous, a ariennir gan Ewrop, rhwng Comisiwn Brenhinol a Henebion Cymru, y rhaglen Discovery: Canolfan Archaeoleg ac Arloesedd Iwerddon, Prifysgol Aberystwyth: Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, a'r Arolwg Daearegol, Iwerddon. Bydd y prosiect yn cael €4.1 miliwn trwy Raglen Iwerddon Cymru 2014-2020.

Mae CHERISH yn brosiect gwirioneddol drawsddisgyblaethol. Ei nod yw codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o effeithiau newid hinsawdd, stormusrwydd a digwyddiadau tywydd eithafol ar dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog moroedd ac arfordir rhanbarthol Iwerddon a Chymru, a hynny yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Byddwn yn defnyddio technegau arloesol i astudio rhai o'r lleoliadau arfordirol mwyaf eiconig yng Nghymru ac Iwerddon.

Pedwar prif nod CHERISH yw:

  • Targedu bylchau o ran data a gwybodaeth er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r dreftadaeth yn y lleoliadau arfordirol anghysbell hyn.
  • Canfod, asesu, mapio a monitro treftadaeth ar y tir ac o dan y môr, a sefydlu safonau cofnodi a data gwaelodlin newydd.
  • Cysylltu'r tir a'r môr.
  • Ail-greu amgylcheddau a hanes tywydd y gorffennol.

Bydd CHERISH yn gweithio gyda chymunedau, ac yn rhoi'r canlyniadau a'r arfer gorau ar gyfer ymaddasu i newid hinsawdd yn y dyfodol ar led yn eang.

Back to top